Hình ảnh

CUNG ĐIỆN VERSAILLES

Hướng dẫn đoàn ở cung điện Versailles

BẢO TÀNG LOUVRE

Nhóm các em sinh viên ở bảo tàng Louvre
Thuyết minh bên trong bảo tàng Louvre

Thuyết minh bên trong bảo tàng Louvre